Ý nghĩa của thần số học số 7

Người mang thần số học số 7 có tài năng trong việc giải quyết vấn đề và hoạch định chiến lược.      Người có Thần số học số 7 Họ làm rất tốt trong những công việc thuộc các lĩnh vực tâm lý học, thế giới siêu hình, khoa học, kỹ thuật, phân tích nghiên cứu, kế toán, y tế, giáo dục, triết học và công …