Các chỉ số tháng cá nhân và ý nghĩa của chúng

     Bây giờ hãy tìm hiểu về Chỉ số Tháng cá nhân. Nếu Chỉ số Năm cá nhân tiết lộ những dự báo về cả năm, thì Chỉ số Tháng cá nhân cho biết những dự báo đối với từng tháng trong 12 tháng của năm đó. Mặc dù Chỉ số Năm cá nhân có ảnh hưởng lớn hơn cả đến cuộc sống của bạn, nhưng bạn cũng cần biết Chỉ …