Chỉ số trưởng thành là gì? Cách tính chi tiết và ý nghĩa.

Chỉ số trưởng thành là gì?      Chỉ số Trưởng thành là một Chỉ số rất quan trọng trong bản đồ Thần số học của bạn, vì nó tiết lộ tiềm năng của bạn trong tương lai và mục đích cuối cùng của cuộc đời bạn. Nó cho biết sứ mệnh của bạn sẽ đưa bạn đến đâu, và bạn có thể trông đợi điều gì trong nửa sau …