Các chỉ số nợ nghiệp và ý nghĩa của chúng.

Chỉ số nợ nghiệp là gì? Nếu như trong bảy Chỉ số Tính cách trong bản đồ Thần số học của bạn xuất hiện số 13/4, 14/5, 16/7, hay 19/1, chúng được gọi là các Chỉ số Nợ nghiệp. Cách tính chỉ số này chính là bạn phải xem trong kết quả tính các chỉ số tính cách khi ra kết quả còn 2 con số mà xuất hiện …